Dražba bývalého kravína s pozemkem, Pusté Žibřídovice, 30.000,- Kč

Dražba bývalého kravína s pozemkem, Pusté Žibřídovice, 30.000,- Kč
Dražba bývalého kravína s pozemkem, Pusté Žibřídovice, 30.000,- Kč Dražba bývalého kravína s pozemkem, Pusté Žibřídovice, 30.000,- Kč Dražba bývalého kravína s pozemkem, Pusté Žibřídovice, 30.000,- Kč Dražba bývalého kravína s pozemkem, Pusté Žibřídovice, 30.000,- Kč Dražba bývalého kravína s pozemkem, Pusté Žibřídovice, 30.000,- Kč Dražba bývalého kravína s pozemkem, Pusté Žibřídovice, 30.000,- Kč Dražba bývalého kravína s pozemkem, Pusté Žibřídovice, 30.000,- Kč Dražba bývalého kravína s pozemkem, Pusté Žibřídovice, 30.000,- Kč Dražba bývalého kravína s pozemkem, Pusté Žibřídovice, 30.000,- Kč Dražba bývalého kravína s pozemkem, Pusté Žibřídovice, 30.000,- Kč


 Místo dražby:Šumperk
 Místo prohlídky:Pusté ŽibřidoviceVyvolávací cena: 30 000 Kč
  Dražební vyhláška


Dražba  věci nemovité, s veškerým právním a skutečným příslušenstvím a součástmi, tak jak stojí a leží:

Pozemek parc. č. St. 240, zastavěná plocha a nádvoří, výměry 938 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, způsob využití zemědělská stavba; tato stavba stojí na pozemku parc. č. St. 240,

vše je zapsáno v k.ú. Pusté Žibřidovice, obec Jindřichov, okres Šumperk, na LV č. 235, v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk.

 

Popis: Pozemek parc. č. St. 240 je zastavěn zemědělskou stavbou. Situován je mimo zastavěnou část místní části obce u zemědělského areálu, který leží jižně od obce. Zemědělská stavba kravína není delší čas užívaná, je v havarijním stavu. Původní stavba kravína byla přízemní, nepodsklepená se sedlovou střechou. Nosná konstrukce je provedena z betonových, tyčových prvků, stropy panelové, dozdívky cihelné, omítky a fasáda vápenné, el. instalace světelná a motorová, krovy betonové, krytina vlnitý eternit, podlahy betonové. Chybí veškeré rozvody a zařizovací předměty, okna, vrata, dveře, pobití krovu, krytina, klempířské konstrukce, hromosvody aj. Popsáno ve znaleckém posudku.

 

Zjištěná cena předmětu dražby dle znaleckého posudku soudního znalce Ing. Jiřího Dolečka, č. 5189-19/2019 ze dne 20. 2. 2019 činí 155.570,- Kč. Cena obvyklá byla určena znaleckým posudkem ve výši 50.000,- Kč.

 

Nejnižší podání předmětu dražby je stanoveno:                                                  30.000,- Kč

(Slovy: Třicetisíc korun českých).

Minimální příhoz:                                                                                                      1.000,- Kč

Dražební jistota:                                                                                                     10.000,- Kč

 

Předmět dražby se draží tak, jak stojí a leží ve smyslu platných ustanovení OZ a je zatížen omezeními vlastnického práva, a to zástavními právy z rozhodnutí správního orgánu a exekučním příkazem k prodeji, tak, jak jsou zapsána na LV č. 235. Tato práva ze zákona zaniknou.