Dobrovolná dražba stav. pozemků Hukvaldy, 4 700 m2 - 5,7 mil. Kč

Dobrovolná dražba stav. pozemků Hukvaldy, 4 700 m2 - 5,7 mil. Kč
Dobrovolná dražba stav. pozemků Hukvaldy, 4 700 m2 - 5,7 mil. Kč Dobrovolná dražba stav. pozemků Hukvaldy, 4 700 m2 - 5,7 mil. Kč Dobrovolná dražba stav. pozemků Hukvaldy, 4 700 m2 - 5,7 mil. Kč Dobrovolná dražba stav. pozemků Hukvaldy, 4 700 m2 - 5,7 mil. Kč Dobrovolná dražba stav. pozemků Hukvaldy, 4 700 m2 - 5,7 mil. Kč Dobrovolná dražba stav. pozemků Hukvaldy, 4 700 m2 - 5,7 mil. Kč


 Datum dražby:4.4.2019, 14 hodin
 Místo dražby:KB v Opavě, 3.p,
 Datum prohlídky:29.3. ve 12.30 hod., 30.3. ve 13 hod.
 Místo prohlídky:HukvaldyVyvolávací cena: 5 700 000 Kč
  Dražební vyhláška


Předmět VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY je soubor  věcí  nemovitých, s veškerým právním a skutečným příslušenstvím a součástmi, tak jak stojí a leží, a to:

  • pozemek parc. č. 366 zahrada, výměry 3259 m2,
  • pozemek parc. č. 367 zahrada, výměry 388 m2,
  • pozemek parc. č. 1250 ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, výměry 101 m2,
  • pozemek parc. č. 376/4 trvalý travní porost, výměry 850 m2,

 

  •  v k.ú. Sklenov, obec Hukvaldy, okres Frýdek-Místek, zapsáno na LV č. 116 v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek.

 

Popis: Pozemkové parcely jsou udržovány sekáním trávy, nacházejí se zde i vzrostlé stromy, vše je situováno v zastavěné části obce Hukvaldy, okres Frýdek-Místek. Využití je vhodné pro výstavbu rodinných domů, s možností napojení na inženýrské sítě elektřiny, vody a plynu. Obec Hukvaldy má i vlastní čistírnu odpadních vod. Jedná se o jeden funkční celek pozemku sestávající se ze čtyř parcel celkové výměry 4.598 m2, v přibližně rovinatém terénu, pravidelného cca čtvercového půdorysu s přístupem z hlavní komunikace Hukvaldy – Kopřivnice, na pozemek přes krátkou vlastní příjezdovou komunikaci parc. č. 1250, výměry 101 m2.

 

Cena obvyklá předmětu dražby dle ocenění znalce Ing. Jindřicha Figaly č. 01/2019 ze dne 13. února 2019 činí 5.900.000,- Kč (slovy: Pětmiliónůdevětsettisíc korun českých).

 

 

Nejnižší podání předmětu dražby je stanoveno:                            5.700.000,- Kč

(slovy: Pětmiliónů sedmset tisíc korun českých),

Minimální příhoz:                                                                                           10.000,- Kč

 

Dražební jistota:                                                                                             400.000,-  Kč

 

Předmět dražby se draží tak, jak stojí a leží ve smyslu platných ustanovení OZ, neváznou na něm omezení, dluhy, závazky či práva ve prospěch třetích osob.

 

Datum, čas konání prohlídek předmětu dražby: 29. 3. 2019, ve 12.30 hod. a 30. 3. 2019 ve 13 hod.   Sraz účastníků bude před pozemkem parc. č. 1250, Hukvaldy. Volejte 606849265.