Spoluvlastnický podíl id. 3/4 na pozemku, Hlučín, 2.500,- Kč

Spoluvlastnický podíl id. 3/4 na pozemku, Hlučín, 2.500,- Kč
Spoluvlastnický podíl id. 3/4 na pozemku, Hlučín, 2.500,- Kč


 Datum dražby:18.12.2018
 Místo dražby:Opava
 Místo prohlídky:HlučínVyvolávací cena: 2 500 Kč
  Dražební vyhláška


Předmět VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY je věc nemovitá,

s veškerým právním a skutečným příslušenstvím a součástmi, tak jak stojí a leží:

 

Spoluvlastnický podíl ve výši id. ¾ pozemku parc. č. 2878/18/ vodní plocha, způsob využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené, výměry 60 m2, zapsáno na LV č. 3797 pro k.ú. 639711 Hlučín, obec 507016 Hlučín, okres CZ0805 Opava, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava.

 

Popis: Předmětná pozemková parcela je evidována v katastru nemovitostí v reálné parcele. Pozemek je situován v územním plánu v zastavěné části obce Hlučín určené pro výstavbu, v zóně individuálního souvislého zastavění, k bydlení v rodinných domcích, je situován v jednom užívaném funkčním celku mezi zahradou a domem č.p. 543, ul. Na Závodí v Hlučíně, ve vlastnictví jiného vlastníka.

 

Zjištěná cena  předmětu dražby dle znaleckého posudku ze dne 16. října 2018, č. 08/2018,  činí 2.700,- Kč.

 

Nejnižší podání předmětu dražby je stanoveno:                                                  2.500,- Kč

(Slovy: Dvatisícepětset korun českých).

 

Minimální příhoz:                                                                                                     100,- Kč

 

Dražební jistota:                                                                                              nevyžaduje se

 

Předmět dražby se draží tak, jak stojí a leží ve smyslu platných ustanovení OZ a je zatížen omezeními vlastnického práva, exekučními příkazy zapsanými na LV 3797.

 

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby: 11. 12. 2018 ve 14.00 hodin a 18. 12. 2018, ve 12.00  hodin.  Sraz účastníků bude před domem na ul. Na Závodí 543/6, 748 01 Hlučín, volejte na tel. 606849265.