Spoluvlastnické podíly na pozemcích, Polanka, 150.000,- Kč

Spoluvlastnické podíly na pozemcích, Polanka, 150.000,- Kč
Spoluvlastnické podíly na pozemcích, Polanka, 150.000,- Kč Spoluvlastnické podíly na pozemcích, Polanka, 150.000,- Kč Spoluvlastnické podíly na pozemcích, Polanka, 150.000,- Kč


 Datum dražby:18.12.2018 v 15 hodin
 Místo dražby:Opava
 Datum prohlídky:11.12. v 13 hod.,18.12. v 11
 Místo prohlídky:PolankaVyvolávací cena: 150 000 Kč
  Dražební vyhláška


Předmět VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY jsou věci nemovité,

s veškerým právním a skutečným příslušenstvím a součástmi, tak jak stojí a leží:

Spoluvlastnické podíly:

ve výši id. 29/96 pozemku parc. č. 1850 ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, výměry 806 m2, zapsáno na LV č. 2144 v k.ú. 725081 Polanka nad Odrou, obec 554821 Ostrava, okres CZ0806 Ostrava-město,

 

ve výši id. 17/48 pozemku parc. č. 1851 zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond, výměry 192 m2, zapsáno na LV č. 385 v k.ú. 725081 Polanka nad Odrou, obec 554821 Ostrava, okres CZ0806 Ostrava-město.

Uvedené nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava.

Popis: Pozemek parc. č. 1850 je v současné době využíván jako částečně zpevněná komunikace k rodinným domům, jedná se o ulici U Rybníčku v Polance nad Odrou. Pozemek parc. č. 1851, který je zarostlý náletovými porosty, je veden jako zahrada a přiléhá jednou stranou k pozemku – komunikaci parc. č. 1850, druhou stranou k pozemku u domu U Rybníčku 9/8                                                         . Pozemkové parcely se nacházejí v zastavěné části městského obvodu Polanka nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava – město.

 

Zjištěná cena  předmětu dražby dle znaleckého posudku ze dne 16. října 2018, č. 09/2018  činí 170.000,- Kč.

 

Nejnižší podání předmětu dražby je stanoveno:                           150.000,- Kč

(Slovy: Jednostopadesáttisíc korun českých).

 

Minimální příhoz:                                                                                                  1.000,- Kč

 

Dražební jistota:                                                                                              nevyžaduje se  

 

Předmět dražby se draží tak, jak stojí a leží ve smyslu platných ustanovení OZ a je zatížen omezeními vlastnického práva, exekučními příkazy zapsanými na LV 385 a 2144.

 

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby: 11. 12. 2018 ve 13.00 hodin a 18. 12. 2018, v 11.00 hodin. Sraz účastníků bude před domem na ul. U Rybníčku 9/8, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava, volejte na tel. 606849265.