Dražba id. 1/6 na pozemcích, Drahotuše, vydraženo 39.000,- Kč

 Dražba  id. 1/6 na pozemcích, Drahotuše, vydraženo 39.000,- Kč


 Datum dražby:18.10.2018
 Místo dražby:Ostrava
 Místo prohlídky:DrahotušeVyvolávací cena: 20 000 Kč


Předmět VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBYvěci nemovité,

s veškerým právním a skutečným příslušenstvím a součástmi, tak jak stojí a leží:

- spoluvlastnický podíl o vel. id. 1/6 na níže uvedených pozemcích:

- Pozemek parc. č. 262/21 orná půda, výměry  1710 m2,

- Pozemek parc. č. 1727/32 orná půda, výměry  3823 m2

- Pozemek parc. č. 1872/4 orná půda, výměry  2274 m2

v k. ú.  Drahotuše, obec Hranice, okres Přerov, zapsáno na LV č. 907.

 

Popis: Předmětné pozemkové parcely se nachází v obci Hranice, k.ú. Drahotuše, v tzv. Moravské bráně mezi Oderskými vrchy a Podbeskydskou pahorkatinou. Město Hranice je významné kulturní a průmyslové město regionu. Jedná se o pozemky vedené v evidenci katastru nemovitostí v kultuře orná půda. Situovány jsou v půdních celcích mimo intravilán místní části Drahotuše a jsou plně využívány k zemědělské činnosti. V platném územním plánu města Hranice jsou oceňované pozemky situovány v plochách orné půdy. V blízkosti pozemků se nenacházejí stavby, které negativně ovlivňují životní prostředí.

 

Cena obvyklá předmětu dražby činí  dle znaleckého posudku soudního znalce Ing. Petra Veverky č. 5520/2016 ze dne 9.5.2016 a dle  Dodatku č. 1 ze dne 6.8.2018 28.000,- Kč.

 

Nejnižší podání předmětu dražby je stanoveno:                                  20.000,- Kč

Minimální příhoz:                                                                                                100,- Kč

 

Dražební jistota:                                                                                                 nepožadována

Předmět dražby se draží tak, jak stojí a leží ve smyslu platných ustanovení OZ.

 

PŘEDMĚT DRAŽBY je zatížen omezeními vlastnického práva zapsanými na LV č. 907. Jedná se o zástavní práva exekutorská, exekuční příkazy k prodeji nemovitostí apod. Tato omezení v souladu s ustanoveními zákona o zvláštních řízeních soudních zaniknou.

 

Datum a čas prohlídky předmětu dražby: 12.10.2018 v 10.30 hod., 13.10.2018 v 10.30 hodin. Sraz u obecního úřadu, volejte 606849265.