Dražba id. 1/6 na pozemcích, Klokočí - vydraženo 8.000,- Kč

Dražba  id. 1/6 na pozemcích, Klokočí - vydraženo 8.000,- Kč


 Datum dražby:18.10.2018
 Místo dražby:Ostrava
 Místo prohlídky:KlokočíVyvolávací cena: 8 000 Kč


Předmět VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBYvěci nemovité,

s veškerým právním a skutečným příslušenstvím a součástmi, tak jak stojí a leží:

- spoluvlastnický podíl o vel. id. 1/6 na níže uvedených pozemcích:

- Pozemek parc. č. 875 orná půda, výměry  2363 m2,

- Pozemek parc. č. 935 orná půda, výměry  380 m2

v k. ú. Klokočí, obec Klokočí, okres Přerov, zapsáno na LV č. 148.

 

Popis: Předmětné pozemkové parcely se nachází v obci Klokočí, k.ú. Klokočí. Jedná se o pozemky vedené v evidenci katastru nemovitostí v kultuře orná půda. Situovány jsou v půdních celcích mimo intravilán obce Klokočí, v nadmořské výšce 278 až 288 metrů, pod sráznými stráněmi posledních výběžků Oderských vrchů. Obec Klokočí má cca 261 obyvatel. V platném územním plánu obce jsou  pozemky situovány v plochách NZ - plochy zemědělské a jsou plně využívány k zemědělské činnosti. V blízkosti pozemků se nenacházejí stavby, které negativně ovlivňují životní prostředí.

Cena obvyklá předmětu dražby činí  dle znaleckého posudku soudního znalce Ing. Petra Veverky č. 5521/2016 ze dne 10.5.2016 a dle  Dodatku č. 1 ze dne 6.8.2018 10.000,- Kč.

 

Nejnižší podání předmětu dražby je stanoveno:                          8.000,- Kč

Minimální příhoz:                                                                                                  50,- Kč

Dražební jistota:                                                                                               nepožadována

Předmět dražby se draží tak, jak stojí a leží ve smyslu platných ustanovení OZ.

 

PŘEDMĚT DRAŽBY je zatížen omezeními vlastnického práva zapsanými na LV č. 148. Jedná se o zástavní práva exekutorská, exekuční příkazy k prodeji nemovitostí apod. Tato omezení v souladu s ustanoveními zákona o zvláštních řízeních soudních zaniknou.

 

Datum a čas prohlídky předmětu dražby: 12.10.2018 v 10  hod., 13.10.2018 v 10 hodin. Sraz u obecního úřadu, volejte 606849265.