Dražba opakovaná RD Píšť, 210.000,- Kč

Dražba opakovaná RD Píšť, 210.000,- Kč
Dražba opakovaná RD Píšť, 210.000,- Kč Dražba opakovaná RD Píšť, 210.000,- Kč Dražba opakovaná RD Píšť, 210.000,- Kč Dražba opakovaná RD Píšť, 210.000,- Kč Dražba opakovaná RD Píšť, 210.000,- Kč Dražba opakovaná RD Píšť, 210.000,- Kč Dražba opakovaná RD Píšť, 210.000,- Kč Dražba opakovaná RD Píšť, 210.000,- Kč Dražba opakovaná RD Píšť, 210.000,- Kč Dražba opakovaná RD Píšť, 210.000,- Kč Dražba opakovaná RD Píšť, 210.000,- Kč Dražba opakovaná RD Píšť, 210.000,- Kč Dražba opakovaná RD Píšť, 210.000,- Kč Dražba opakovaná RD Píšť, 210.000,- Kč Dražba opakovaná RD Píšť, 210.000,- Kč Dražba opakovaná RD Píšť, 210.000,- Kč


 Datum dražby:18.12.2018 v 16 hodin
 Místo dražby:Opava, Masařská 6
 Datum prohlídky:11.12. v 15 hod.,18.12. v 12.30
 Místo prohlídky:PíšťVyvolávací cena: 210 000 Kč
  Dražební vyhláška   Znalecký posudek


Předmět opakované VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY je věc nemovitá, s veškerým právním a skutečným příslušenstvím a součástmi, tak jak stojí a leží:

      Stavba č.p. 551, v části obce Píšť, způsob využití rodinný dům; tato stavba stojí na cizím pozemku parc. č. 270/3 (pozemek zapsán na LV 643),

stavba č.p. 551 je zapsána v k.ú. Píšť, obec Píšť, okres Opava, na LV č. 1218, v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště  Opava.

 

Popis: Rodinný dům č.p. 551 v k.ú. Píšť je zděný, z cihel a tvárnic, stojí na cizím pozemku parc. č. 270/3, v zástavbě rodinných domů. Přístup je z místní zpevněné komunikace ul. U Potoka přes pozemky jiného vlastníka. Dům je samostatně stojící, dvoupodlažní, nepodsklepený, s plochou střechou, napojený na rozvod vody, elektřiny 220/400 V a plynu. Základy betonové s izolací, fasáda břízolitová, vytápění plynové, kanalizace svedena do vlastní žumpy. Konstrukce a vybavení domu jsou vzhledem k tomu, že dům nebyl delší dobu užíván, na konci své životnosti, v havarijním stavu, rozvody vody a vytápění jsou nefunkční. Dům byl kolaudován v roce 1981.

 

Zjištěná cena předmětu dražby dle znaleckého posudku soudního znalce Ing. Jindřicha Figaly, č. 5984-34/2018 ze dne 30. 6. 2018,  činí 310.608,- Kč.

 

Nejnižší podání předmětu dražby je stanoveno:                                               210.000,- Kč

(Slovy:Dvěstědesetisíc korun českých).

Minimální příhoz:                                                                                                     2.000,- Kč

Dražební jistota:                                                                                                    30.000,- Kč

 

Předmět dražby se draží tak, jak stojí a leží ve smyslu platných ustanovení OZ a je zatížen  omezeními vlastnického práva, a to zástavními právy exekutorskými, exekučními příkazy k prodeji, tak, jak jsou  zapsána na LV č. 1218.