Dražba id.1/4 pozemků 8555 m2, Dětmarovice 33.000,- Kč

Dražba id.1/4 pozemků  8555  m2, Dětmarovice   33.000,- Kč
Dražba id.1/4 pozemků  8555  m2, Dětmarovice   33.000,- Kč


 Datum dražby:18.3.2018 ve 14 hod.
 Místo dražby:Havířov
 Datum prohlídky:8. 3. v 11.00 a 19. 3. ve 12
 Místo prohlídky:DětnaroviceVyvolávací cena: 33000 Kč
  Dražební vyhláška


Předmět VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBYvěci nemovité,

 s veškerým právním a skutečným příslušenstvím a součástmi, tak jak stojí a leží:

 

Spoluvlastnický podíl ve výši id. ¼  na pozemcích:

 - parc. č. 2107, trvalý travní porost, výměry 211 m2,

 - parc. č. 2108, orná půda, výměry  2654 m2,

 - parc. č. 2116, orná půda, výměry  3146 m2,

 - parc. č. 2117, trvalý travní porost, výměry  1393 m2,

 - parc. č. 2121/4, lesní pozemek, výměry  1151 m2,

  v k.ú. 625965 Dětmarovice, obec 598941 Dětmarovice, okres CZ0803 Karviná, zapsáno na LV č. 362 v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště  Karviná.

 

Popis: Jedná se o spoluvlastnický podíl na pozemcích obdélníkového půdorysu v jednom celistvém funkčním půdním celku, sestávající z pěti parcel, přičemž některé  z  pozemků se nachází v části obce, která je podle platného územního plánu určena k zastavění stavbami rodinných domů. Pozemky leží v klidné části obce zvané Olmovec. Celková výměra všech pozemkových parcel činí 8.555 m2. Parcela č. 2107 tvoří komunikaci kolem stávajících rodinných domů směrem a s napojením na ostatní navazující uvedené parcely.  Na p.č. 2108 a 2116 se nachází zbytkové množství porostů, parcely 2117 a 2121/4 obsahují z části  lesní porosty. V místě je možné napojení na veřejný vodovod a elektřinu.

 

Cena obvyklá předmětu dražby

Cena obvyklá spoluvlastnického podílu (předmětu dražby) dle znaleckého posudku soudního znalce Ing. Miroslava Balnara, č. 1173/25/17 ze dne 13. 4. 2017 a dle jeho Doplňku č. 1 ze dne 18.9.2017 činí 33.000,- Kč (slovy: Třicetřitisíc korun českých).

Cena obvyklá předmětu dražby činí  39.316,- Kč.

 

Nejnižší podání předmětu dražby je stanoveno:                                  33.000,- Kč

(Slovy:Třicettři tisíc korun českých).

Minimální příhoz:                                                                                    1.000,- Kč