Informace o zpracování osobních údajů

Aukční síň JUSTITIAS s.r.o., se sídlem Podjárky 396, 747 66 Dolní Lhota, IČ 61973173, DIČ CZ61973173 je správce osobních údajů (dále jen „správce“), za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2016/679 o ochraně FO v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Aukční síň JUSTITIAS s.r.o tímto informuje o základních postupech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci jejich činnosti a o vašich právech jako subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

 

V rámci našich činností dochází ke sběru osobních údajů pro různé účely.

 1. Právní titul zpracování

S osobními údaji se dostáváme do kontaktu na základě různých právních titulů, které lze rozdělit do níže uvedených skupin:

 1. plnění zákonných a právních povinností
 2. plnění ze smluvního vztahu
 3. udělení souhlasu

Pokud byl udělen souhlas, lze udělený souhlas subjektem údajů kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Subjekt údajů může souhlas odvolat jeho odvoláním doručeným správci na adresu sídla správce.

 1. Předávání osobních údajů  a jejich rozsah

K předávání některých osobních údajů dochází na základě smluvního vztahu a dle dikce zákona 26/2000 Sb. Osobní údaje lze předávat pouze ve stanoveném rozsahu. Správce neposkytuje osobní údaje  třetím stranám.

Osobní údaje se předávají pouze  v rozsahu nezbytném pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Po naplnění stanovených účelů jsou osobní údaje ukládány v souladu s právními předpisy.

 1. Doba uchovávání osobních údajů

V souladu se zásadami nařízení GDPR jsou osobní údaje ve formě, které umožňují vaši identifikaci, uchovávány po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů zpracování v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, smlouvách, vnitřních předpisech správce nebo v uděleném souhlasu (pokud je udělen jen na omezenou dobu). Po naplnění účelu zpracování je zpracování osobních údajů ukončeno. Dokumenty a údaje podléhají archivaci po dobu 10 let a poté budou skartovány.

        Práva subjektů údajů

 1. Právo na opravu, doplnění nepřesných a neúplných osobních údajů.
 2. Právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, aneb „právo být zapomenut“. Toto právo představuje povinnost správce zlikvidovat vaše osobní údaje, ovšem právo na výmaz  není absolutní právo a nařízení GDPR upravuje řadu okolností, za kterých k výmazu nedojde. 

Právo na výmaz nebude uplatňováno v případech, je-li zpracování nezbytné a dané zákonem.

 1. Právo na přístup k osobním údajům a oprávnění subjektu údajů získat na základě žádosti od správce informaci, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány (účel zpracování, komu byly osobní údaje zpřístupněny, plánovaná doba archivace, právo podat stížnost u dozorového úřadu, dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů apod.)

 

 1. Právo na přenositelnost osobních údajů.

V rámci činnosti Aukční síně JUSTITIAS s.r.o. neprobíhá zpracování, které by uplatnění tohoto práva umožňovalo.

 1. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u správce osobních údajů.
 2. Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů.
 3. Právo kdykoliv odvolat souhlas, jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu.
 4. Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech, kdy došlo k porušení zabezpečení a je pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody FO.
 5. Právo vznést stížnost, v případě porušení zákonných povinností týkajících se ochrany osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 6. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodování. Aukční síň JUSTITIAS s.r.o. při své činnosti nevyužívá zpracování osobních údajů založené na automatizovaném rozhodování či profilování.

 

 1. Jak lze svá práva uplatnit?

Na základě žádosti, která může být podána datovou schránkou, e-mailem,  v listinné podobě nebo osobně v sídle Aukční síň JUSTITIAS s.r.o.

Je vyžadováno potvrzení vaší totožnosti pro zajištění ochrany, aby práva nebyla zneužita jinými osobami, a také z důvodu, aby osobní údaje nebyly poskytnuty neoprávněně jiné osobě.

V případě žádosti o uplatnění vašich práv vám bude informace o přijatých opatřeních poskytnuta do jednoho měsíce od obdržení žádosti, přičemž lhůtu lze v případě potřeby prodloužit až o další dva měsíce, O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení budete informováni ve lhůtě do jednoho měsíce od podání žádosti. V případě, že správce nepřijme opatření, o která žádáte, budete o takové skutečnosti informování bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti, a to včetně důvodů nepřijetí opatření. V takovém případě máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Veškeré žádosti k uplatnění práv dle výše uvedeného budou vyřizovány bezplatně.

 1. Kontaktní údaje

Kontakt na správce osobních údajů:

ID datové schránky: m9nwkvs
e-mail: info@justitias.cz

Aukční síň JUSTITIAS s.r.o., Podjárky 396, 747 66 Dolní Lhota

Odpovědná osoba za oblast ochrany osobních údajů:

Mgr. RNDr. Zita Calabri, jednatel, právník

+420 606849265

V této kategorii nejsou žádné produkty.