Informace pro účastníky a VÝHODY dražeb

INFORMACE pro účastníky veřejné dobrovolné dražby

Dražební vyhláška: obsahuje důležité údaje o čase a místu konání dražby, informaci, zda se jedná o dražbu řádnou či opakovanou, popis předmětu dražby, stanovuje výši dražební jistoty, jakou  je nutné složit a způsob složení této jistoty, data prohlídek nemovitých věcí, vyvolávací cenu apod…

 

Co je třeba učinit  ještě před zahájením  dražby ?

 

1) zúčastnit se prohlídky předmětu dražby  (data uvedena v dražební vyhlášce )

2) v případě nejasností se obrátit na dražebníka (kontakt na č. tel.,  e-mail adresa je v dražební vyhlášce)

3) složit dražební jistotu na účet dražebníka (způsob úhrady je vždy uveden v dražební vyhlášce, vč. např. vyloučení složení v hotovosti )

 

Co je třeba učinit v den konání dražby ?

1) prokázat dražebníkovi složení dražební jistoty na účet či složit ji v hotovosti

2) prokázat  svoji totožnost (vzít platný OP či pas, u PO úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku)

3) zapsat se do seznamu účastníků dražby

4) vyplnit Čestné prohlášení účastníka dražby (lze přinést s sebou, popř. obdržíte před dražbou v místě konání dražby)

5) převzít své dražební číslo

 

Po splnění výše uvedených podmínek se stáváte  účastníkem dražby.

 

Informace pro vydražitele:

Po skončení dražby obdržíte od dražebníka Protokol o provedené dražbě a dražební vyhlášku, čímž je doložen  Váš titul vydražitele.

V termínu určeném v dražební vyhlášce ( částky do 200.000,- Kč ihned, v hotovosti, u vyšších částek obvykle 2-3 měsíce) jste povinni zaplatit celkovou cenu získanou vydražením na stejný účet, jako při  složení dražební jistoty. Lze vyřídit i úvěr u banky. Lhůtu  nelze prodloužit.

Těm, jež nebyli v dražbě úspěšní, se dražební jistota vrací bezprostředně zpět, a to stejnou formou,  jako  ji složili / v hotovosti či bankovním převodem na stejný účet )

 

Předání  předmětu dražby, Potvrzení o nabytí vlastnictví

Po doplacení celé částky získané vydražením Vám bude vyhotovena nabývací listina, ve dvojím vyhotovení – Potvrzení o nabytí vlastnictví,  jež bude obsahovat mj. potvrzení o uhrazení ceny dosažené vydražením. Stejné potvrzení bude doručeno příslušnému  Katastrálnímu úřadu  pro provedení vkladu  vlastnického práva.

Zároveň obdržíte  Protokol o předání předmětu dražby aj.relevantní  listiny, klíče od objektů apod.

 

Zúčastnit se veřejné dobrovolné dražby může každá fyzická fyzická či právnická osoba splňující výše uvedené podmínky a získat tak danou věc do svého vlastnictví „vydražením“.

 

Těšíme se na Vaši účast.                                 Mgr. RNDr. Zita Calabri

                                                                                         licitátor

606/849265

info@justitias.cz  

 

 

Výhody Dražeb

 

Co lze dražit?  Nemovitosti, movitosti (pohledávky, auta, stroje, obrazy, zbraně, m aj. předměty)

1.  Dobrovolná dražba věci je jiný způsob jejího „prodeje“. Veřejné dobrovolné dražby se striktně řídí zákonem 26/2000Sb.,  v jeho mezích pak smluvním ujednáním mezi majitelem věci a pověřeným dražebníkem.

Dražba má svá pevná pravidla, poskytuje jistotu a právní záruku majitelům věcí, přičemž všechny kroky dražebníks jsou zcela transparentní.

Smlouva o provedení  veřejné dobrovolné dražby (popř. i opakované) se uzavírá mezi dražebníkem a majitelem věci.

Dražební vyhlášky musí být ze zákona zveřejněny na centrálním webu dražeb www.centralniadresa.cz,  kde  se může každý s obsahem dražební vyhlášky seznámit. 

Dražebníci = prověřené koncesované osoby s oprávněním provádět dražby dle zákona.

Dražebníci musí být ze zákona pojištěni (záruka)

2.  Rychlost

Dobrovolná veřejná dražba je rychlý způsob prodeje věcí, s pozitivními výsledky  JIŽ do 2 měsíců od podpisu Smlouvy o provedení veřejné dobrovolné dražby.

3.   Inzerce

Koncesovaný dražebník zveřejní dražební vyhlášku na celostátním webu dražeb  www.centralniadresa.cz , informace o chystané dražbě se tak dostane minimálně po dobu 30 dnů před dražbou k  zájemcům nejen z ČR, ale i zahraničním investorům. Dražebník zveřejní dražební vyhlášku ze zákona na úředních deskách obcí a měst .  

4.  Daň z nabytí nemovitostí

Při prodeji dražbou podle zákona 26/2000 Sb.,  zaplatí vydražitel  daň z nabytí nemovitostí ve výši 4% z ceny získané vydražením a nedokládá znalecký posudek !

5.  Cena předmětu dražby

Pro úspěšnost dražby je velmi důležitá správně nastavená vyvolávací cena předmětu dražby.

6.  Insolvence            

Při „prodeji věci“ dražbou dle zákona 26/2000 Sb., nastává pravní skutečnost nabytí věci ke dni příklepu dražebního kladívka (za předpokladu doplacení ceny získané vydražením věci ve stanoveném termínu) a nedopadá na vydražitele  např. teoreticky možná  budoucí insolvence původních majitelů nemovitostí -  dražba tak poskytuje všem zůčastněným právní záruku a jistotu skutečného nabytí vlastnictví  pro  vydražitele!

 

V této kategorii nejsou žádné produkty.