Dražba id. 1/3 na pozemcích, Píšť, vydraženo 60.000,- Kč

Dražba id. 1/3 na pozemcích, Píšť, vydraženo 60.000,- Kč
Dražba id. 1/3 na pozemcích, Píšť, vydraženo 60.000,- Kč Dražba id. 1/3 na pozemcích, Píšť, vydraženo 60.000,- Kč Dražba id. 1/3 na pozemcích, Píšť, vydraženo 60.000,- Kč


 Datum dražby:20.9.2018
 Místo dražby:Opava
 Místo prohlídky:PíšťVyvolávací cena: 60 000 Kč


Předmět VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY je soubor věcí nemovitých,

s veškerým právním a skutečným příslušenstvím a součástmi, tak jak stojí a leží:

 

a) Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemcích:

 - parc. č. 3139/7, ostatní plocha, výměry 101 m2, způsob využití silnice

 - parc. č. 3270/17, vodní plocha, výměry 83 m2, způsob využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené,

  v k.ú. 721085 Píšť, obec Píšť, okres Opava, zapsáno na LV č. 912 v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště  Opava.

 

b) Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku:

- parc. č. 2772/106, orná půda, výměry 17589 m2,

  v k.ú. 721085 Píšť, obec Píšť, okres Opava, zapsáno na LV č. 1377 v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště  Opava.

 

Popis: Předmětné pozemkové parcely v k.ú. Píšť – na parc. č. 3139/7 ostatní plocha, se nachází místní komunikace se zpevněným povrchem, pozemek parc. č. 3270/17 vodní plocha, tvoří travnatý břeh místní vodoteče podél komunikace a pozemek parc. č. 2272/106 orná půda je využíván k zemědělské činnosti, ve větší scelené ploše pozemků pro zem. užívání v oblasti zvané Záhuří.

 

Zjištěná cena  předmětu dražby dle znaleckého posudku soudního znalce Ing. Jindřicha Figaly, č. 5984-34/2018 ze dne 30. 6. 2018,  činí 75.232,- Kč

 

Nejnižší podání předmětu dražby je stanoveno:                                            60.000,- Kč

(Slovy:Šesesáttisíc korun českých).

 

Minimální příhoz:                                                                                              1.000,- Kč

 

Dražební jistota:                                                                                         nevyžaduje se

 

Předmět dražby se draží tak, jak stojí a leží ve smyslu platných ustanovení OZ a je zatížen omezeními vlastnického práva, exekučními příkazy zapsanými na LV 1377 a 912.

 

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby: 13. 9. 2018 v 15.00 hodin a 20. 9. 2018, ve 12  hodin.  Sraz účastníků bude před pozemkem parc. č. 3139/7, volejte na tel. 606849265.