Veřejná dobrovolná opak. dražba, garáž, Orlová, 65.000,- Kč

Veřejná dobrovolná opak. dražba, garáž, Orlová, 65.000,- Kč
Veřejná dobrovolná opak. dražba, garáž, Orlová, 65.000,- Kč Veřejná dobrovolná opak. dražba, garáž, Orlová, 65.000,- Kč Veřejná dobrovolná opak. dražba, garáž, Orlová, 65.000,- Kč Veřejná dobrovolná opak. dražba, garáž, Orlová, 65.000,- Kč


 Datum dražby:25.8.2020, 14 hodin
 Místo dražby:Karviná
 Datum prohlídky:20.8. v 15 hod., 25.8.2020 v 12.30 hod.
 Místo prohlídky:OrlováVyvolávací cena: 65 000 Kč
  Dražební vyhláška   Znalecký posudek


Předmět VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ opakované DRAŽBY je věc nemovitá, s veškerým právním a skutečným příslušenstvím a součástmi, tak jak stojí a leží:

 Pozemek parc. č. 1994/109, zastavěná plocha a nádvoří, výměry 20 m2, jehož součástí je stavba: Poruba, č.e. 510, způsob využití garáž; tato stavba stojí na pozemku parc. č. 1994/109, vše je zapsáno v k.ú. Poruba u Orlové, obec Orlová, okres Karviná, na LV č. 1479, v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná.

 

Popis: Pozemek parc. č. 1994/109 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 20 m2, jehož součástí je stavba č.e. 510, garáž, se nachází v řadovém garážišti v obci Orlová, v části zvané Poruba. Garáž pro jeden osobní automobil je situovaná jako vnitřní ve dvou řadách spojených zadních částí garáží, v řadovém garážišti mezi ulicemi Zátiší a Údolní, naproti areálu SMVAK. Garáž je zděná, s plechovými vraty, betonovou podlahou, plochou střechou s živičnou krytinou, světelnou elektroinstalací, vápennými vnitřními a venkovními omítkami. Údržba je průměrná, stav odpovídající stáří.

 

Cena obvyklá dle znaleckého posudku soudního znalce Ing. Jindřicha Figaly, č. 2086-135/2020 ze dne 17. 2. 2020 a dle dodatku č.1  ze dne 2.6.2020 činí 120.000,- Kč .

 

Nejnižší podání předmětu dražby je stanoveno:          65.000,- Kč

(Slovy: Šedesátpět korun českých).

Minimální příhoz:                                                                                      2.000,- Kč

Dražební jistota:                                                                                nepožadována

 

Předmět dražby se draží tak, jak stojí a leží ve smyslu platných ustanovení OZ a není zatížen omezeními vlastnického práva.

 

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby: 20. 8. 2020  v 15.00 hodin a 25. 8. 2020, v 12.30  hodin. 

Sraz účastníků bude před garáží, parc. č. 1994/109, volejte na tel. 606849265.