Veřejná dobrovolná dražba - NP, Budišov n/B, 1,4 mil. Kč

Veřejná dobrovolná dražba - NP, Budišov n/B, 1,4 mil. Kč
Veřejná dobrovolná dražba - NP, Budišov n/B, 1,4 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - NP, Budišov n/B, 1,4 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - NP, Budišov n/B, 1,4 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - NP, Budišov n/B, 1,4 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - NP, Budišov n/B, 1,4 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - NP, Budišov n/B, 1,4 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - NP, Budišov n/B, 1,4 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - NP, Budišov n/B, 1,4 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - NP, Budišov n/B, 1,4 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - NP, Budišov n/B, 1,4 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - NP, Budišov n/B, 1,4 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - NP, Budišov n/B, 1,4 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - NP, Budišov n/B, 1,4 mil. Kč


 Datum dražby:13.10.2020 v 13 hod.
 Místo dražby:Opava
 Datum prohlídky:22.9.. v 14 hod., 8.10.2020 v 14 hod.
 Místo prohlídky:Budišov nad BudišovkouVyvolávací cena: 1 400 000 Kč
  Dražební vyhláška


Předmět veřejné dobrovolné dražby - soubor věcí nemovitých,

s veškerým právním a skutečným příslušenstvím a součástmi, tak jak stojí a leží, a to:

 

-nebytová jednotka  č. 687/10, typ jednotky – vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití jiný nebytový prostor, vymezena  v budově Budišov nad Budišovkou, č.p. 686, 687, bytový dům,  stojící na pozemku  parc. č. St. 287/1;  vlastnictví  jednotky je evidováno na LV č. 1032

- spoluvlastnický podíl ve výši 106/1000 na společných částech budovy Budišov nad Budišovkou, č.p. 686, 687, bytový dům,  stojící na pozemku  parc. č. St. 287/1,  zapsáno na LV  č. 1024

- spoluvlastnický podíl ve výši 106/1000 na  pozemku parc. č. St. 287/1, zastavěná plocha a nádvoří, výměry  435 m2 , zapsáno na LV  č. 1024

  vše  k.ú. a obci Budišov nad Budišovkou,  okres Opava, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště  Opava.

 

Popis: Jedná se o nebytovou jednotku situovanou v přízemí atypického bytového domu v Budišově nad Budišovkou, na ulici Mírových letnic (ad Prohlášení vlastníka ze dne 25.1.2002). Jde o prodejní prostory včetně potřebného skladového a sociálního zázemí. Dříve zde byly provozy cukrárny, kadeřnictví, pedikury, atd. Podlahová plocha prostoru činí 115,70 m2. Dům má celkem 4 podlaží, nad nebytovou jednotkou se nacházejí byty. Stáří domu je 47 let. Vnitřní vybavení nebytového prostoru je standardní, nebytový prostor je vytápěn ústředním topením z centrální kotelny, pro ohřev TUV slouží elektrický bojler, je zde sprchovací prostor i WC. Výplně otvorů tvoří kovové výkladce, dřevěná zdvojená okna opatřená mřížemi a dveře dřevěné hladké plné, ze zadní strany od rampy pro příjem zboží jsou dvojité rámové dveře. Povrchy podlah jsou tvořeny teracovou, keramickou dlažbou a PVC.

Cena obvyklá předmětu dražby dle ocenění soudního znalce Ing. Jindřicha Figaly, ze dne 16. června 2020, č. 6104 - 153/2020, činí hodnotu 1.550.000,- Kč.

 

Nejnižší podání předmětu dražby je stanoveno:                                            1.400.000,- Kč (slovy: Jedenmiliónčtyřistatisíc korun českých),

Minimální příhoz:                                                                                                   5.000,- Kč

 

Dražební jistota:                                                                                                    50.000,-  Kč

 

Předmět dražby se draží tak, jak stojí a leží ve smyslu platných ustanovení OZ, neváznou na něm dluhy, nájemní práva, zástavy apod. Na LV 1032 je zapsáno věcné břemeno ve prospěch Města Budišov nad Budišovkou, spočívající v povinnosti vlastníka jednotky strpět ve společných prostorech v 1. PP bytového domu umístění a provozování kotelny.

 

Datum, čas konání prohlídek předmětu dražby: 22. 9. 2020, ve 14.00 hod. a 8. 10. 2020 ve  14.00 hod. Sraz účastníků před budovou č.p. 686, 687, ul. Mírových letnic, Budišov n. Budišovkou, tel. 606849265 nebo 737543287.