Veřejná dobrovolná dražba - Komerční objekt O-Poruba, poz. 3.707 m2 , 20 mil. Kč

Veřejná dobrovolná dražba - Komerční objekt O-Poruba, poz. 3.707 m2 , 20 mil. Kč
Veřejná dobrovolná dražba - Komerční objekt O-Poruba, poz. 3.707 m2 , 20 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - Komerční objekt O-Poruba, poz. 3.707 m2 , 20 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - Komerční objekt O-Poruba, poz. 3.707 m2 , 20 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - Komerční objekt O-Poruba, poz. 3.707 m2 , 20 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - Komerční objekt O-Poruba, poz. 3.707 m2 , 20 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - Komerční objekt O-Poruba, poz. 3.707 m2 , 20 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - Komerční objekt O-Poruba, poz. 3.707 m2 , 20 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - Komerční objekt O-Poruba, poz. 3.707 m2 , 20 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - Komerční objekt O-Poruba, poz. 3.707 m2 , 20 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - Komerční objekt O-Poruba, poz. 3.707 m2 , 20 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - Komerční objekt O-Poruba, poz. 3.707 m2 , 20 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - Komerční objekt O-Poruba, poz. 3.707 m2 , 20 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - Komerční objekt O-Poruba, poz. 3.707 m2 , 20 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - Komerční objekt O-Poruba, poz. 3.707 m2 , 20 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - Komerční objekt O-Poruba, poz. 3.707 m2 , 20 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - Komerční objekt O-Poruba, poz. 3.707 m2 , 20 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - Komerční objekt O-Poruba, poz. 3.707 m2 , 20 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - Komerční objekt O-Poruba, poz. 3.707 m2 , 20 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - Komerční objekt O-Poruba, poz. 3.707 m2 , 20 mil. Kč Veřejná dobrovolná dražba - Komerční objekt O-Poruba, poz. 3.707 m2 , 20 mil. Kč


 Datum dražby:15.10.2020 v 14 hod.
 Místo dražby:Opava
 Datum prohlídky:24.9.. v 16 hod., 12.10.2020 v 16 hod.
 Místo prohlídky:Ostrava-PorubaVyvolávací cena: 20 000 000 Kč
  Dražební vyhláška


Předmět dražbysoubor věcí nemovitých,

  s veškerým právním a skutečným příslušenstvím a součástmi, tak jak stojí a leží, a to:

Pozemek parc. č. 719, zastavěná plocha a nádvoří, výměry 3707 m2,

- součástí je stavba: Poruba, č.p. 6092, stavba občanského vybavení;  stavba stojí na pozemku parc. č. 719,

v k.ú. Poruba, obci Ostrava, okres Ostrava-město, zapsáno na LV č. 1596 v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště  Ostrava.

 

Popis: Podnikatelský areál většího rozsahu Ostrava-Poruba:

Nemovitosti se nachází v centrální části městského obvodu Poruba, v rovném terénu. Jedná se o částečně podsklepený, jednopodlažní a částečně dvoupodlažní objekt skeletové konstrukce, zastřešený kombinací sedlových a pultových střech.

V objektech jsou provozní prostory – velká hala bývalé prodejny potravin se sklady, kanceláří, přístupovou halou, denní místností, atd., prostory bývalé prodejny masa a uzenin a pivní bar s hernou (v nájmu). Podlahová plocha činí 1.770,30 m2, obestavěný prostor 8.284,07 m3. OP přístřešku je 143,43 m3, plocha pozemku je 3.707 m2. Objekty jsou napojeny na elektřinu, kanalizaci, vodovod a teplovod. Původní stavba je z roku 1954 (dům pionýrů, loutkové divadlo, kino), od roku 1995, kdy byla provedena generální rekonstrukce, stavební úpravy a přestavby, sloužila jako nákupní centrum „Renta“.

Na oploceném dvoře je parkoviště a kovové přístřešky. Jedná se o víceúčelový areál v dobrém technickém a stavebním stavu, v lukrativním místě Krajského města, kde se naskýtá mnohostranné využití k podnikatelským účelům s možností budoucích lukrativních zisků. 

 

Cena obvyklá předmětu dražby dle ocenění soudního znalce Ing. Jindřicha Figaly, ze dne 26.8.2019 č. 6061 - 110/2019  a Dodatku č. 1 znaleckého posudku o ceně nemovitosti č. 6061 - 110/2019 ze dne  14. 6. 2020, činí hodnotu 22.000.000,- Kč.

 

Nejnižší podání předmětu dražby je stanoveno:                                          20.000.000,- Kč

(slovy: Dvacetmiliónů korun českých),

Minimální příhoz:                                                                                                 20.000,- Kč

 

Dražební jistota:                                                                                                  500.000,-  Kč

 

Předmět dražby se draží tak, jak stojí a leží ve smyslu platných ustanovení OZ, neváznou na něm dluhy, zástavní práva, věcná břemena apod. Ke dni podpisu této Dražební vyhlášky je sice ještě uzavřena nájemní smlouva – pivní bar a herna, výměry 118 m2, konec nájmu dne 31. července 2020.

 

Datum, čas konání prohlídek předmětu dražby: 24. 9. 2020, v 16 hod. a 12. 10. 2020 v 16 hod. 

Sraz účastníků před budovou č.p. 6092, ul. Skautská 1, Ostrava-Poruba, tel. 606849265 nebo 737543287.